Jelen dokumentum tartalmazza CloudERP.hu Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett CloudERP elnevezésű Szoftvert (a továbbiakban: Szoftver) használó személyekre vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

A Szoftver használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Szoftver elérhetőségét biztosító honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A cég székhelye: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117. 1. em. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-354861

Adószám: 27339969-2-42

Email: info@clouderp.hu

1. A Szerződés tárgya

Szolgáltató felhő alapú, több platformon is elérhető, webáruházak, kereskedelemmel foglalkozó személyek működését támogató vállalatirányitási rendszerként hasznosítható SaaS (Software as a Service) típusú szolgáltatást értékesít, amely alkalmas a kereskedési tevékenység üzleti folyamatainak támogatására (a továbbiakban: Szoftver). 

A Szoftver használatát Szolgáltató csak jogi személyek (ideértve az egyéni vállalkozókat is, a Továbbiakban: Ügyfél) és az Ügyfelek által a Szoftverben biztosított keretek között erre feljogosított személyek (a továbbiakban: Felhasználók) számára biztosítja.

A Felek közötti jelen szerződés célja, hogy szabályozza:

 • az Ügyfél és a Szolgáltató (a továbbiakban együtt: Felek) között a Szoftver használatának feltételeit, a Felek egymás közötti jogait és kötelezettségeit,
 • a Szolgáltató által a Felhasználók felé támasztott követelményeket. 

Szolgáltató Ügyfeleinek biztosítja a Szoftver elkülönült használatát, azaz minden Ügyfél egyedi hozzáférést kap saját Szoftververziójához, amit a Felhasználói az Ügyfél nevében használhatnak.

 

2. Az Ügyfél és a Felhasználó jogai és kötelezettségei

Ügyfél és Felhasználói jogosultak a regisztrációt és díjfizetést követően igénybe venni és használni a Szoftvert. 

A Szoftver használata jelenti különösen:

 • felhasználókezelést,
 • vállalatirányítási funkciók használatát, ezen belül az Ügyfél által választott csomagnak megfelelő funkcionalitások használatát, amelyet részeletesen a https://www.clouderp.hu/csomagok/ és az oldalon elérhető egyéb tájékoztatások tartalmaznak.

Ügyfél köteles:

 • szolgáltatási díjat fizetni,
 • elvégezni minden olyan beállítást, amelyet a Szoftver lehetővé tesz és megkövetel a vállalatirányítási folyamat kezeléséhez,
 • karbantartani az általa kiadott jogosultságokat, szükség szerint azokat visszavonni, vagy módosítani,
 • gondoskodni a feltöltött, megadott és a Szoftverben rögzített adatok tárolásáról a jelen szerződés (előfizetés) megszűnését követően,
 • szolgáltatót írásban, a megadott email címen értesíteni a Szoftver használata során tapasztalt hibáról, rendellenességről.

 

3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató jogosult szolgáltatási díjat felszámítani az Ügyfél által megrendelt szolgáltatási csomagnak megfelelően. 

Szolgáltató köteles:

 • a Szoftver elérhetőségét biztosítani böngészőn keresztül,
 • gondoskodni a Szoftverbe feltöltött, ott készített, vagy oda lementett dokumentumok és adatok tárolásáról a szerződés hatálya alatt, a Szolgáltató felelőssége a tárolásért csak a jogviszony időtartama alatt áll fenn, ezt követően minden felelősség az Ügyfelet terheli.

Szolgáltató csak az Ügyfél által választott előfizetési csomagnak megfelelő mennyiségű funkcionalitást köteles biztosítani, valamint csak az előfizetési csomaghoz megjelölt mértékben köteles a funkcionalitás elérését biztosítani.

Szolgáltató jogosult a Szoftvert, annak valamennyi funkcionalitását, valamint az előfizetési csomaghoz kapcsolt funkcionalitások listáját, a funkcionalitás igénybevételi korlátait egyoldalúan módosítani, fejleszteni, valamint a Szoftver rendeltetésszerű működéséhez szükséges karbantartási feladatokat elvégezni. 

Ügyfél jogosult egyedi fejlesztési igénnyel élni, amelyről Felek külön megállapodásban rendelkezhetnek, azonban Szolgáltató nem köteles biztosítani a Szoftver személyre szabását, vagy az Ügyfél rendszerihez integrálását.

Szolgáltató a karbantartási feladatokról, valamint a verziófrissítésekről az Ügyfeleket előzetesen értesíti és azokat elsősorban éjszakára időzíti.

A Szoftver elérését Szolgáltató internetes felületen keresztül biztosítja, azonban a Szoftver használata felhasználói jogosultság meglétéhez kötött. 

A szerződéskötés követően Szolgáltató rögzíti az Ügyfél által megjelölt felhasználókat.  

 

Amennyiben a Szoftver használata során bármilyen hiba, vagy rendellenesség lép fel, azt Ügyfél a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartók útján köteles azt Szolgáltató felé bejelenteni. Ügyfél üzemeltelési hiba észlelésekor e-mailben értesíti Szolgáltatót.

 1. Kritikus hiba esetén Szolgáltató az értesítés kézhezvételét követő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb huszonnégy (24) órán belül köteles megkezdeni a hiba kijavítását, egyéb hiba, kifogás esetén Szolgáltató az értesítés kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles megkezdeni a hiba kijavítását. Felek kritikus hibának tekintik az olyan hibát, amely miatt a Szoftver teljes mértékben alkalmatlanná válik a rendelések kiszolgálására. Valamennyi esetben köteles továbbá a hiba jellegétől függő ésszerű határidőn belül, de legfeljebb a hiba bejelentésétől számított 30 (harminc) munkanapon, kritikus hiba esetén 15 (tizenöt) munkanapon belül azt kijavítani.
 2. Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Szolgáltató elmulasztja (nem kezdi meg) a kritikus hiba javítását 15 (tizöt) munkanapon belül, de legfeljebb a bejelentéstől számított 60 munkanapon belül nem javítja ki a kritikus hibát, Ügyfélnek jogában áll azonnali hatállyal felmondani a szerződést.
 3. Szolgáltató a funkciómódosítással nem járó programhibákat kijavítja.
 4. Szolgáltató teljeskörűen kizár minden felelősséget harmadik fél szoftvereiből, megoldásaiból fakadó hibákért.

4. Próbaverzió használata

Szolgáltató biztosítja a Szoftver próbaverziójának használatát.

A próbaverzió használata regisztrációhoz kötött és célja a rendszer kipróbálási célú megtekintése, használata a Szolgáltatóval megállapodott egyedi időtartamig. Egyedi megállapodás hiányában a próbaverzió 14 napig használható.

A próbaverzió használata csak az Ügyfél által később igénybe venni kívánt előfizetési csomagnak megfelelő funkcionalitások kipróbálását szolgálja, a próbaverzióba feltöltött adatok tárolását, elérhetőségét Szolgáltató nem garantálja. 

Amennyiben a Próbaverzió használatára meghatározott határidő letelt, Szolgáltató megszünteti a Felhasználók hozzáférést a Szoftverhez és törli a Szoftverbe letárolt valamennyi adatot. 

Az Ügyfél a próbaverzió alatt, vagy ezt követően a Szoftver használatára szerződést köthet, amely az előfizetési csomaghoz tartozó valamennyi funkcionalitással biztosítja számára a Szoftver használatát. 

 

5. Felek felelőssége

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szoftver használatát kizárólag a saját felelősségére valósítja meg, és a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Szoftver használata során tanúsított magatartásért. 

A Szoftver használatával kiállítot bizonylatok, listák és egyéb dokumentumok tartalmi helyességéért, valamint az azok alapjául szolgáló egyes gazdasági események valódiságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik, ezen dokumentumok helyességének teljes körű ellenőrzése mindenkor az Ügyfél kizárólagos felelőssége és kötelessége. 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató köteles teljes mértékben együttműködni az eljáró hatóságokkal, az Ügyfél által esetlegesen elkövetett jogsértések vonatkozásában, így különösen – de nem kizárólagosan – köteles a hatóság megkeresése esetén az Ügyfélről, valamint az általa használt Szofverről, valamint a Szoftverben tárolt és számára hozzáférhető adatokról adatot szolgáltatni.

A Szolgáltató nem felel az Ügyfelet ért és a Szoftver használatából eredő, vagy a használat elmaradásából közvetett vagy közvetlenül felmerült károkért (kár alatt értve a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenést és az elmaradt hasznot is). 

A Szolgáltató az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősséget bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó költségekért, tulajdonban bekövetkezett kárért, adathibáért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztésért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a Szoftver használatának vagy használhatatlanságának okán merültek fel. A felelősség kizárásán nem változtat az, ha az Szolgáltatót az Ügyfél előzőleg értesítette az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. 

Szolgáltató ugyanígy nem felel a 3. személyek által fejlesztett, vagy üzemeltetett szolgáltatások, azok integrációja, vagy az integráció elmaradásából fakadó károkért.

Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftver helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért. 

Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a CloudERP szolgáltatás keretében kezelt adatait rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten mentse, archiválja és tárolja. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél Szoftverben tárolt adatait rendszeresen és folyamatosan mentse és biztonságosan tárolja.

A Szoftver és az informatikai háttérrendszerek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szoftver hibamentesen és zavartalanul működik, illetve, hogy valamennyi informatikai rendszerrel és eszközzel együtt tud működni és az együttműködési képesség zavatalanul és tartósan fenntartható.

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • az olyan károkért, amelyek azért keletkeztek, mert az Ügyfél nem kezelte megfelelően a munkatársai jogosultságait és hozzáféréseit,
 • Ügyfél munkatársainak, felhasználóinak magatartásáért, azok helyeségéért, pontosságért,
 • hogy megfelel az Ügyfél rejtett elvárásainak,
 • olyan funkcionalitások biztosításáért, amelyeket a jelen Szerződés, vagy a Szoftveren elérhető tájékoztatások nem tartalmaznak,
 • a tesztelési céllal közzétett funkcionalitások megfelelő működésért,
 • az olyan hibákért, amelyek nem a Szoftver, hanem 3. felek szoftverei, megoldásai miatt keletkeznek,
 • a nem megfelelő hardveres vagy szoftveres környezetből fakadó problémáért,
 • nem megfelelő hálózati kapcsolat miatti problémákért,
 • a próbaverzió használatával kapcsolatban.
 • a 3. felektől származó szoftverek és megoldások (így különösen az integrálható megoldások) használatáért.
 • az olyan felhasználóknak a magatartásáért, azok következményeiért, amelyekre vonatkozóan Felhasználó elmulasztotta a felhasználói jogosultság megszűnését, vagy akik azért tudják használni a Szoftvert, mert Felhasználó, vagy az általa rögzített további felhasználó nem kezelte bizalmasan a felhasználónevet és jelszót.
 • a Felhasználók által a rendszerben végzett műveletek következményeiért, a felvitt adatok, elvégzett művelet helyességéért, a kezelt fájlok tartalmáért.

Ügyfél felelőssége a funkcionalitások használatához szükséges beállításokat elvégezni. A beállítások elmaradása, vagy hibás beállítások használata a funkcionalitás használatát megakadályozhatják, vagy korlátozhatják. Szolgáltatót nem terheli felelősség az ebből fakadó hibákért.

Szolgáltató a Szoftver megfelelő működését a clouderp.hu oldalon elérhető hardveres és szoftveres feltételek megléte esetén biztosítja.

A technikai feltételek biztosítása az Ügyfél felelőssége.

Az Ügyfél felhasználói a Szoftverben felhasználóneveik, jelszavaik és a-mail címükkel azonosíthatják magukat.

Az azonosításhoz szükséges adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a felhasználók a felelősek. Amennyiben bármely felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél kötelezettsége a felhasználói jogosultságok naprakészen tartása. 

A Szolgáltató felelőssége kizárólag a Felhasználók által felvitt adatok és fájlok tartalmának biztonságos tárolására vonatkozik.

 

6. Szerzői jogok

A Szoftver egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szoftver egyes megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Jelen ÁSZF rendelkezései alapján Ügyfél és Felhasználói földrajzilag korlátlan, időben a szolgáltatási díj megfizetéséhez kötött, mennyiségében a szolgáltatási csomagba foglalt felhasználószámra és funkcionalitásra korlátozott felhasználási jogot kap. A felhasználási jog nem terjed ki a Szoftver módosítására, kereskedelmi forgalomba hozására, felhasználási jog átruházására, felhasználási fiók megosztására más személlyel, al-liszenszbe adásra, átdolgozására. 

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Szoftveren, valamint a Szoftveren keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Szoftver felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Szoftver használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek és a Felhasználóknak a Szolgáltató bármely kereskedelmi nevének vagy védjegyének bármely használatára, hasznosítására.

 

7. Szerződéskötési eljárás

A Szoftver igénybevétele előzetes regisztrációhoz és egyedi szerződés kötéséhez kötött. 

Az Ügyfél a szerződéskötés során köteles elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amellyel a szerződés létrejön.  Az ÁSZF elfogadása nélkül a szerződéses kapcsolat nem jön létre.

A szerződéskötés során megadott adatok változása (így különösen: név, székhely, képviselő neve) esetén a változást igazoló dokumentum elküldésével, a változás életbe lépést követ 5 napon belül kell kezdeményezni az adatok módosítását Szolgáltatónál.

Szolgáltatótól igényelhető egyedi konzultáció és támogatás a Szoftver bevezetésével kapcsolatban. 

Amennyiben Ügyfél ezt igénybe veszi, és adatfeldolgozásra kerül sor, a Felek külön megállapodása hiányában jelen Szerződés adatfeldolgozási rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.1 Adatbeviteli hibák javítása

Ügyfélnek a szerződéskötés bármely szakaszában és a szerződéskötést követően lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. megadott adatok módosítása).

7.2 Fizetés

Ügyfél a szolgáltatási díjat az általa választott szolgáltatási csomagban feltüntetett rendszerességgel köteles rendezni a Szolgáltató számlája alapján.

Szolgáltató a szolgáltatási csomag szerinti időszak leteltekor automatikusan megújítja a megrendelést és kiállítja a meglévő szolgáltatási csomagnak megfelelően a szolgáltatási díjról szóló számlát.

Szolgáltató nem térít vissza szolgáltatási díjat, amennyiben a szerződés a szolgáltatási csomag szerinti igénybevételi időszakot megelőzően szűnik meg.

7.3 Számla

Szolgáltató az Ügyfél részére a szolgáltatási csomagban meghatározott számlázási gyakorisággal küld számlát elektronikus formában.

 

8. A szerződés megszüntetése

8.1 A megszűnés esetei

A jelen ÁSZF szerinti szerződés megszűnik:

 • bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével,
 • közös megegyezéssel,
 • bármelyik Fél rendes (30 napra szóló) felmondásával, amely:
  • Ügyfél részéről kezdeményezhető a regisztráció törlésével, vagy elektronikus levél küldésével,
  • Szolgáltató részéről az Ügyfél részére küldött elektronikus levéllel
 • bármelyik Fél azonnali hatályú rendkívüli felmondásával.

Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben:

 • az Ügyfél a szolgáltatási díjjal 30 napos fizetési késedelembe esik,
 • az Ügyfél, vagy Felhasználója a Szoftvert jogszerűtlen célokra használja, vagy valamely bíróság, vagy hatóság megállapította, hogy a Szoftver használatával Ügyfél, vagy Felhasználója jogsértést valósított meg,
 • az Ügyfél, vagy Felhasználója a Szolgáltató jó hírnevét sértő tevékenységet valósított meg,
 • Ügyfél, vagy Felhasználója a Szoftver integritását, rendeltetésszerű működését sértő, azt veszélyeztető magatartást tanúsít,

Szolgáltató nem térít vissza szolgáltatási díjat, Ügyfél nem követelheti a fennmaradó időarányos előfizetési díj visszafizetését.

Ügyfél jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben:

 • hibás teljesítés esetén, amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél felszólítására a jelen Szerződés 3. pontjában megjelölt határidőn, illetve az Ügyfél által meghosszabbított határidőn belül a kritikus hibát nem javítja ki, vagy a kritikus hibát nem lehet kijavítani,
 • ha a Szolgáltató késedelembe esik és az Ügyfél által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridő eredménytelenül járt le,
 • Szolgáltató Ügyfél által választott csomag funkcionalitásait Ügyfél számára kiemelten hátrányosan csökkenti,

ügyfél követelheti a fennmaradó időarányos előfizetési díj visszafizetését.

8.2 A szerződés megszűnése esetén követendő eljárásrend

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Szolgáltató az alábbiak szerint jár el:

 • a szerződés megszűnése esetén Szolgáltató visszavonja az Ügyfél valamennyi Felhasználók hozzáférési jogosultságát a szerződés megszűnésének napjára,
 • Ügyfélnek ezen időpontig kötelezettsége a Szoftverben tárolt adatok kimentése,
 • Szolgáltató a későbbi adatkérések kezelése érdekében a szerződés megszűnési napját követő 30 napig tárolja az Ügyfél adatait, amit az Ügyfél kérésére kiad számára.

 

9. Személyes adatokkal kapcsolatos tevékenység

Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során a Szoftverbe a Felhasználó által rögzített, ügyfélre vonatkozó személyes adatok tekintetében önálló adatkezelési műveletet nem végez, a személyes adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül.

Jelen fejezet ezért az Ügyfél és Szolgáltató közötti, a 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint, az adatfeldolgozás tevékenységre vonatkozó szabályokat tartalmazza.

9.1 Értelmező rendelkezések jelen fejezet alkalmazása során

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: Érintett) vonatkozóan személyes adat. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, jelen fejezet értelmezésében a Szolgáltató.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

9.2 Az adatfeldolgozási tevékenység

Személyes adat feldolgozásának minősül, amennyiben a Szolgáltató a Szoftveren keresztül a Felhasználó által rögzített személyes adatot tárol. 

A személyes adatok kezelőjének az Ügyfél minősül, ezért az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos intézkedéseknek is az Ügyfélnek kell megfelelnie.

9.3 Adatfeldolgozás elvei, a felek jogai és kötelezettségei az adatok feldolgozásával kapcsolatban 

Ügyfél és Szolgáltató a Rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével gondoskodnak az adatfeldolgozások során az Érintettek magánéletének tiszteletben tartásához való jogának, továbbá alapvető jogainak és szabadságjogainak védelméről.

Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az adatkezelés céljának elérése érdekében a Szolgáltató részére átadott személyes adatok csak olyan személyek számára legyenek elérhetőek, akiknek a Szolgáltató szervezetén belül azokkal meghatározott feladata van. 

Szolgáltató elfogadja és garantálja, hogy maradéktalanul ügyel arra, hogy belső szabályzatainak megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtson végre annak érdekében, hogy:

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások bizalmas jellegüket megőrizzék, 
 • a használt informatikai rendszerek integritása, rendelkezésre állása és külső behatások elleni védekező képessége fennálljon,
 • mind saját maga, mind munkavállalói, megbízottjai felé titoktartási kötelezettséget támaszt, amely titoktartás határidő nélkül terheli.

9.4 Utasítási jog 

Szolgáltató vállalja, hogy csak 

 • Ügyfél nevében, jelen szerződési feltételek szerinti utasításával összhangban dolgozza fel a személyes adatokat, amennyiben bármely oknál fogva nem képes megfelelni ezeknek a követelményeknek, haladéktalanul tájékoztatják erről Ügyfelét. 
 • nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák az Ügyféltől kapott utasítások és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felhasználó jogosult törölni az általa rögzített adatokat a szolgáltatás adattörlési funkcióinak használatával. 

Felhasználó köteles gondoskodni a Szoftverben tárolt adatok biztonsági mentéséről. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy folyamatos, rendszeres, naprakész biztonsági mentést végezzen, a Szolgáltató biztonsági mentések rendelkezésre állását és visszaállítását nem köteles biztosítani.

Ügyfél jelen szerződés aláírásával kifejezetten engedélyt ad arra, hogy a szolgáltatás technikai fejlesztése keretében Szolgáltató, vagy a szolgáltatás szerzői jogaival rendelkező más személy a szolgáltatás mögöttes informatikai rendszereit fejlessze, abban módosításokat hajtson végre. 

9.5 További adatfeldolgozó igénybevétele

Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetése során igénybe veszi a Digital Ocean LLC adattárolási szolgáltatásait. A Digital Ocean LLC a Privacy Shild részese, így az Európai Uniónak megfelelő módon biztosítja a Szoftverbe feltöltött személyes adatok tárolását.

Emellett a Szoftver fejlesztésében alvállalkozók és alvállalkozó fejlesztők vesznek részt.

9.6 Az adatkezelési műveletek támogatása

Szolgáltató támogatja az Ügyfelét:

 • a Rendelet 35. cikke szerinti hatásvizsgálat lefolytatásában azzal, hogy ha az Ügyfél az adatfeldolgozást is érintő hatásvizsgálatot készít, a Szolgáltató az Ügyfél által megfogalmazott konkrét, az adatfeldolgozással kapcsolatos kérdésekre írásbeli választ ad,
 • adatvédelmi incidensek kezelésében azzal, hogy:
  • ha Szolgáltató adatvédelmi incidenst észlel, akkor azt 24 órán belül jelzi az Ügyfél felé,
  • ha az Ügyfél adatvédelmi incidenst jelez a Szolgáltató felé, akkor Szolgáltató közreműködik az incidens kivizsgálásában,
  • Az adatvédelmi incidensről szóló tájékoztatásban Szolgáltató az alábbi adatokat jelöli meg:
   • érintett személyes adatok köre, 
   • incidenssel érintettek köre, száma, 
   • incidens időpontja, 
   • incidens körülményei, 
   • incidens hatása, 
   • incidens elhárítása érdekében Szolgáltató által tett intézkedés,
   • incidenssel kapcsolatos egyéb adatok.

Szolgáltató igény esetén személyes konzultációban biztosítja annak a lehetőségét, hogy az Ügyfél ellenőrizni tudja a szolgáltatás működését, azonban Szolgáltató technikai lehetőségek hiánya miatt, valamint szerzői jogi korlátok miatt a Szolgáltatás mögötti informatikai rendszerekhez és azok forráskódjához nem biztosít hozzáférést.

Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfélt, ha annak valamely utasítása Szolgáltató megítélése szerint sérti a vonatkozó adatvédelmi követelményeket. Amennyiben az utasítást az Ügyfél az értesítést követően is fenntartja, Szolgáltató mentesül az adott adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos felelősség alól.

Szolgáltató nem köteles a jelzett, vagy észlelt adatvédelmi incidens alapján fejlesztéseket végrehajtani a Szoftverben.

9.7 Az érintetti joggyakorlás támogatása

Ügyfél bármikor jogosult kéréssel fordulni Szolgáltató felé, ha az Érintettek számára valamely jog gyakorlásához Szolgáltató közreműködésére van szükség, ilyen esetekben Szolgáltató közreműködik a joggyakorlás támogatásában. 

9.8 Nyilvántartási kötelezettség

Szolgáltató a Rendelet 30. cikk (2) bekezdése szerinti nyilvántartást vezet az általa végzett Adatfeldolgozási tevékenységről.

9.9 Titoktartás

Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az adatfeldolgozási tevékenységének jelen Szerződésben meghatározott ellátása során tudomásukra jutó személyes adatokat és minden olyan további információt, amely az Ügyfél adatkezelési illetve Szolgáltató adatfeldolgozási tevékenysége során tudomására jut, bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében használja fel.

9.10 Az adatfeldolgozási szerződés megszűnését követően fennálló kötelezettségek

Ügyfél és Szolgáltató megállapodnak abban, hogy az előfizetés szerinti tárolási időtartam leteltét követő 60. napig a Szolgáltató törli, vagy visszaállíthatatlan módon anonimizálja a tárolt adatokat.

Ügyfél a szerződés megszűnését követő 30 napig jogosult adatkimentési kérelemmel fordulni a Szolgáltatóhoz. Szolgáltató az adatkimentési kérelmet az általa meghatározott formában jogosult teljesíteni.

 

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfelek előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Szoftver első használata alkalmával válnak hatályossá Ügyféllel szemben, azokat a módosítást követően indított ügyfélkapcsolati folyamatokra kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Szoftveren előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Szoftvert más domainnév alá helyezze át.